Norges Kommunistiske Parti er et lite marxistisk-leninistisk kommunistparti i Norge, som for tiden er uten parlamentarisk eller annen valgt representasjon på stortinget. Norges Kommunistiske Parti ble dannet i 1923 etter en splittelse i Arbeiderpartiet. Utbrytergruppen støttet Stalin allerede fra stiftelsen og stilte seg sådan bak Sovjetunionen og dens regjering, mens den motsatte seg trotskismen. Under andre verdenskrig, motsatte partiet seg opprinnelig aktiv motstand på grunn av en pakt mellom Sovjetunionen og Tyskland som ikke tillot dem å angripe hverandre. Etter at Tyskland trakk seg fra pakten og gikk til krig mot Sovjetunionen, deltok det kommunistiske partiet aktiv i motstandsbevegelsen i Norge. Takket være sitt motstandsarbeid, opplevde partiet en kort periode med politisk popularitet i enkelte samfunnslag i årene etter krigen. Den popularitet og støtte partiet opplevd etter krigen, falt markant under den kalde krigen og Arbeiderpartiet tok en streng linje mot kommunistene, som kulminerte i statsminister Einar Gerhardsens Kråkerøy-tale i 1948, hvor han fordømte kommunistpartiet og alt de sto for.

 

Lite politisk innflytelse

Siden slutten av 1940-tallet har partiet spilte en marginal rolle i norsk politikk. Med unntak av en representant på stortinget tidlig på 1960-tallet, har ikke Norges Kommunistiske Parti vært representert i noen valgte organer de siste tiårene. Under sist stortingsvalg mottok partiet bare noen få hundre stemmer.

 

Pro-Russland

Norges Kommunistiske Parti støtter de tradisjonelle russiske synspunktene og motsetter seg både NATO, EU og USA. Under den kalde krigen ble partiet offisielt ansett for å være et ekstremt parti, med meninger som kunne skade den norske stat. Norske myndigheter vedtok derfor at partiet og alle deres ledere skulle settes under omfattende overvåking av politiet under hele den kalde krigen.

 

Det norske kommunistpartiet i nyere tid

Målet for Norges Kommunistiske Parti, er det samme som det alltid har vært. De ønsker å skape det de ser på som et rettferdig, bærekraftig framtidssamfunn, hvor man styrer etter den kommunistiske ideologien. I kommunistenes samfunn vil menneskene selv kunne skape seg en verden fri fra materiell nød, fri fra enhver økonomisk fortjeneste og fri fra all diskriminering på grunn av kjønn, tro eller etnisk bakgrunn. I samfunnet Norges Kommunistiske Parti ønsker å skape, skal det ikke forekomme politisk eller kulturell undertrykking i noen samfunnslag. Samfunnet skal være preget av sosial likhet og frihet for individuell utfoldelse. De mener oppriktig man kan skape en samfunnsform hvor mennesker i fellesskap er herre over sine egne arbeids- og livsvilkår. Dette skal i stor grad oppnås ved å bekjempe kommunistenes verste fiende; kapitalismen. Ved å bekjempe kapitalismen vil man få et samfunn fritt for profitthensyn og mennesker vil kunne hengi seg til seg selv og sitt arbeid for et bedre, mer likeverdig samfunn. Et samfunn hvor man ikke driver rovdrift på mennesker bare for å oppnå økonomisk gevinst. Kommunistene tror ikke mennesket er ondt av natur, men i et samfunn hvor man blir oppdratt til at suksess bare kan måles i økonomisk profitt, vil man skape onde mennesker som setter konkurranse foran medmenneskelighet.

Kapitalismen er i følge Norges Kommunistiske Parti, den enerådende årsaken til at flertallet av jordens befolkning lever i et samfunn preget av økonomisk terror, nød og lav produktivitet. De andre, som kontrollerer rikdommen og har skapt sin økonomiske frihet på andres harde arbeid, lever i et bruk-og-kast-samfunn som presser jordens økosystem mot kollaps.

 

Hvordan lykkes?

Overgangsperioden fra kapitalismen til kommunismen, vil etter partiets syn være styrt etter det sosialistiske prinsippet. Norges Kommunistiske Parti mener man kan se klare trekk i dagens sosialistiske samfunn, hvor man beveger seg lengre og lengre mot kommunistenes samfunnssynet og avvikler gamle ordninger som ikke fungerer. Ved å ta klare grep for å hindre kapitalismens videre fremgang, vil man se at samfunnet gradvis utvikler nye metoder med fokus på medmennesket og personlig frihet.