Liberalistene er et norsk politisk parti som fremmer en klassisk liberal plattform. Partiet ble grunnlagt i 2014 og støtter seg til den liberalistiske ideologien, som i korte trekk går ut på at man som enkeltmenneske skal ha full kontroll over sitt eget liv. Staten har bare en oppgave og det er å beskytte innbyggernes rettigheter til å styre sine egne liv, inntekt og eiendom. I et samfunn styrt av liberalistene, er alle menneskelige relasjoner frivillig og individets frihet er deres viktigste verdigrunnlag.

 

Plattform

Basert på klassisk liberalisme og opplysningstidens filosofer, tar partiet til ordet for en minimal stat, hvor regjeringens ansvar er begrenset til administrasjon av politiet, militæret og rettssystemet. Liberalistene mener at staten skal fratas all mulighet til å påvirke de valg landets innbyggere tar. Det er ikke slik at staten vet best og at høye herrer i mørk dress er mer kompetente til å ta avgjørelser enn innbyggerne selv er. Staten er kun til for å beskytte innbyggerne mot vold, tyveri, svindel og andre kriminelle handlinger. Liberalistene mener tiden er kommet for å gi makten tilbake til folket. Partiets motto “Ditt liv, Ditt valg” er valgt for å unngå usikkerhet rundt deres politiske standpunkter. Liberalistene vil i alt de gjør sette individet først og legge til rette for at alle innbyggere har den hele og fulle kontroll over egne liv. Alle er ansvarlig for egen velstand og må stå for sine valg og beslutninger. Så lenge alle setter seg selv først og tar ansvar for sitt eget liv, kan de gjøre hva de vil, så lenge de ikke bryter med andres rettigheter. Liberalistene vil gi folket total valgfrihet. Alt de ber om i retur er at man respekterer andres rettigheter. Tramper man over disse rettighetene, tar staten over og straffer vedkommende i henhold til gjeldende lovgivning. Med en politisk plattform dypt forankret i verdiene til vestlig konstitusjonalisme, mener liberalistene at man må skille statens oppgaver i tre frittstående blokker, hvor man har en utøvende blokk, en lovgivende blokk og en rettslig blokk. Slik sikrer man at ingen har all makt og staten som organ holdes i sjakk slik at enkeltindividet kan styre sitt eget liv.

 

Økonomi

Økonomisk støtter Liberalistene seg til laissez-faire systemet som taler for et fritt marked, hvor alle transaksjoner mellom private parter er sikret mot statlige regulering eller innsigelser. Partiet ser på individuell suverenitet som en naturlig tilstand og holder fast på at regulering og innsigelser fra en stat vil hindre selvbestemmelsesretten og frata individet selvstendig eierskap. Dermed vil man også hemme både individuell frihet og innovativ produktivitet. Skal man sikre individets frihet og kontroll over eget liv, må man oppfordre innbyggerne til å samarbeide og dele informasjon, men staten skal på ingen måte tale for den ene eller andre parten. Ei heller skal staten kunne benytte seg av tvang eller straff for å oppnå et samarbeid en part ikke ønsker. Økonomisk sikkerhet og fremgang vil bli sikret ved at innbyggerne selv inngår samarbeid som de mener ganger alle involverte parter.

 

Forsvar

Liberalistene er for en gradvis reduksjon av forsvaret. Et statlig forsvar skal kun kontrollere landets grenser, de skal ikke brukes i aktiv krigføring. Om individet frykter for sin egen sikkerhet, er det opp til den enkelte å ta de grep man mener er passende for å beskytte seg selv og sin eiendom.

Sosiale tjenester

Om Liberalistene kommer til makten, vil det bli langt høyere produktivitet, som igjen fører til flere ressurssterke, velstående mennesker. Dermed vil man ikke trenge et sosialt system som gir støtte, for det vil sette opp et hinder for personlig utvikling. I et samfunn med en fri økonomi og økt velstand vil innbyggerne selv støtte de svakeste, da ingen ønsker å være omgitt av død og elendighet.